Peoples Republic Of Cork

Piersi

Crane Lane Theatre, Phoenix St.

Sat 09 Nov 2019
8pm
€25.00


Zespó? Piersi powsta? w 1984 roku w Jarocinie z inicjatywy Zbigniewa Mo?dzierskiego, Paw?a Kukiza, Andrzeja Olszewskiego, Rafa?a … ble, ble ble. Kto chce poczyta? o historii, odsy?amy do netu – tam mo?na znale?? mnóstwo prawdziwych i mniej prawdziwych faktów z ?ycia zespo?u. Kto natomiast chce pozna? nas nieco bli?ej, zapraszamy do zapoznania si? z tym w?a?nie info.
Bilety online: €25:
www.bilecik.ie oraz www.bilety.ng24.ie
mog? by? zastosowane dodatkowe op?aty
Bilety przy wej?ciu: €35
Regulamin: www.alter4.eu/regulamin
Razem mamy 405 lat, nasz wzrost to 17 metrów i 68 centymetrów, wa?ymy równiutk? ton?, z czego po?owa to „Ma?y” i „Asan”, mieli?my 385 dziewczyn, z czego dziesi?? najlepszych zosta?o naszymi partnerkami ?yciowymi. W tych zwi?zkach, z ma?ym wyj?tkiem, sp?odzili?my potomstwo w ilo?ci czternastu sztuk, z czego pi?? dziewczynek i dziewi?ciu ch?opców. Nasze zainteresowania to cenzura, cenzura oraz cenzura. Po za tym interesujemy si? muzyk?, filmem, sportem, podró?ami i szeroko poj?ta rozrywk? Je?li chodzi o osi?gni?cia to mo?emy pochwali? si? faktem, i? ka?da p?yta zespo?u PIERSI pokry?a si? z?otem, a ostania „PIERSI i PRZYJACIELE 2”, na której znajduje si? piosenka „Ba?kanica” ma ju?

Show more..Venue Info


Crane Lane Theatre

Phoenix St.
+353 (021) 4278487

www.cranelanetheatre.ie
More at Crane Lane Theatre

Loading....