tempobet tipobet Instagram Profiles
Peoples Republic Of Cork Discussion Forums - View Single Post - City Council: Scéim Teanga - submissions á lorg
View Single Post
  #1  
Old 07-09-2010, 11:24 PM
Club DP Club DP is offline
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 7
Default City Council: Scéim Teanga - submissions á lorg

(English below)


Scéim Teanga - Irish Language Scheme
Tá sé i gceist ag Comhairle Cathrach Chorcaí a tarna scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag Comhairle Cathrach Chorcaí anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba cheart nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Ba cheart freisin, go hinmhianaithe, aighneachtaí a sheoladh isteach go leictreonach chuig gaeilge@corkcity.ie. Is féidir aighneachtaí a sheoladh sa phost chuig:

An tOifigeach Cumarsáide agus Gaeilge, Comhairle Cathrach Chorcaí, Halla na Cathrach, Corcaigh.

Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná: 5.00 i.n. Dé hAoine 17 Meán Fomhair 2010.

Tá a thuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ag http://www.pobail.ie/

Tá Cóip de Scéim Teanga an Chomhairle 2007-2010 le fáil ar súiomh idirlín an Chomhairle www.corcaigh.ie faoi “Publications”.
Request for Submissions
Official Languages Act 2003 - Preparation of a Second Draft Irish Language Scheme for Cork City Council

Cork City Council proposes to draft its second Irish Language Scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish. Cork City Council now wishes to invite representations in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties.

Submissions should ideally not exceed 4,000 words (c. 8 pages). Where possible submissions should be forwarded electronically to gaeilge@corkcity.ie. Alternatively they may be posted to the following;

Communications and Irish Officer, Cork City Council, City Hall, Cork.

The latest date for receipt of representations is: 5.00 p.m. Friday September 17th 2010.

Further information in relation to the Act is available on the Department of Community, Rural & Gaeltacht Affairs' website http://www.pobail.ie/. A copy of Cork City Council’s Draft Scheme 2007- 2010 may be viewed at Cork City Council’s website www.corkcity.ie under “Publications”.

Last edited by Club DP; 07-09-2010 at 11:37 PM..
Reply With Quote